Bureau voor subsidie- en fondsenwerving

Diensten

Fondsenwerving

Waarom fondsenwerving?


Organisaties staan vaak bol van ambities, wensen en behoeften. Besturen hebben een bijzonder soort enthousiasme en motivatie en vormen een inspiratie voor de omgeving. Waar men echter tegen aanloopt is vaak een veelheid van problemen en heeft het onderwerp waar de organisatie zich op richt een hoge prioriteitswaarde. Tegelijkertijd kennen deze organisaties ook een schaarste aan middelen, men moet veel met weinig doen en het ontbreekt aan specifieke expertise om geldstromen te genereren. Deze expertise bieden wij aan. Wij werken voor diverse organisaties zoals musea, festivals, muziektheater etc. Wij ondersteunen organisaties bij het werven van fondsen. 

Fondsen stellen echter ook steeds meer organisatie-eisen aan de aanvragers. De tijd van 'zet drie mensen bij elkaar met een ideëel doel en je hebt een stichting' zijn voorbij. Naast het werven van fondsen bieden wij daarom ook ondersteuning bij het optimaliseren van de positionering en organisatiestructuur. Tegenwoordig worden er namelijk diverse voorwaarden gesteld aan de inrichting, verantwoording en professionaliteit. Denk aan het UBO-register, ‘De wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen’ (zie nieuwspagina), bestuurscodes, denk aan de Fair Practice Code, 

Code diversiteit en de De Governance Code Cultuur. Ook is het raadzaam een professioneel beleids- en marketingplan in huis te hebben. 

Fondsen in het algemeen.

Fondsen richten zich veelal op bepaalde thema's, bijvoorbeeld:

  • Kunst & Cultuurparticipatie 
  • Cultuureducatie
  • Erfgoedinstellingen
  • Leefbaarheid
  • Musea

Aan de hand van de projectdoelstellingen nemen wij het initiatief om een aantal fondsen te selecteren. Vervolgens is het van belang om na het bepalen van kansrijke mogelijkheden eerst het project onder de aandacht te brengen bij het fonds d.m.v. aanbiedingsbrieven of een persoonlijke toelichting. Naar aanleiding daarvan kunnen de eerste contouren van een formele aanvraag worden besproken. Omdat fondsen vaak ideële organisaties zijn stellen zij het zeer op prijs dat er een 'partnerschap' ontstaat met de aanvrager. Als de aanvraag is ingediend en gehonoreerd, wil de verstrekker vaak ook op de hoogte worden gehouden van de voortgang.

Subsidies

Subsidies worden veelal door overheden verstrekt en hebben als doel bepaalde ontwikkelingen aan te jagen, in grote lijn te verdelen in technische en sociale innovatie. Subsidies hebben daarmee een stimulerend karakter.

Innovatie wat levert het op?

Innovatie is één van de meest gebruikte termen. Immers ook u wilt onderscheidend en vernieuwend zijn. Het is geen toverwoord maar het vermogen om de concurrentie voor te blijven. En wie innoveert neemt risico’s. Vooral voor de processen die leiden naar innovatie zijn er veel subsidiemogelijkheden.

  • Subsidies kunnen net die meerwaarde geven waardoor de ontwikkeling en/of de start van een project, product(lijn) of dienst mogelijk wordt.
  • Subsidies kunnen een bijdrage leveren in de ontwikkeling van het menselijk kapitaal d.w.z. het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
  • Subsidies kunnen een bijdrage leveren in het verlagen van de financiële risico’s.

De aanvraagprocedures kunnen sterk van elkaar verschillen. Subsidies zijn vaak thema- en tijdgebonden d.m.v. tenders en zijn onderhevig aan een vooraf vastgesteld subsidiebudget. In behandeling nemen van aanvragen gebeurt veelal op volgorde van binnenkomst en bij overschrijden van het budget d.m.v. loting. Daarnaast blijft het voor een ‘leek’ een wirwar van steeds veranderende regeltjes en voorwaarden.

Subsidieadviesbureau, fondsenwerving | PGHM