Bureau voor subsidie- en fondsenwerving

Iepen Mienskipsfûns

Ook in 2023 stelt de provincie geld beschikbaar voor het Iepen Mienskipsfûns. Dit geld is bedoeld om goede ideeën en initiatieven die de leefbaarheid in Fryslân vergroten verder te helpen. Denk bijvoorbeeld aan projecten op het gebied van duurzame energie, landschap, culturele activiteiten, sociale innovatie, krimp, zorg, vervoer en bereikbaarheid. Een belangrijke voorwaarde is dat u uw idee niet alleen uitvoert, maar samen met anderen.

Openstellingen in 2023:

  • 16 januari tot en met 2 februari
  • 24 april tot en met 11 mei
  • 18 september tot en met 5 oktober

Activiteiten

Er wordt een splitsing gemaakt tussen kleine initiatieven en nieuwe evenementen, middelgrote en grote initiatieven. Het soort activiteit is afhankelijk van het aangevraagde subsidiebedrag of het soort activiteit. Een initiatief is klein als het gevraagde subsidiebedrag lager dan € 10.001,- is. Een initiatief is middelgroot als het gevraagde subsidiebedrag tussen € 10.001,- en € 35.000,- ligt en een initiatief is groot als het gevraagde bedrag € 35.001,- of hoger is, tot een bedrag van € 75.000,-. Indien een aanvraag onder de definitie ‘nieuwe evenementen’ valt, kan nooit meer dan € 10.000,- subsidie worden verleend. De hoogte van de subsidie wordt vastgesteld op basis van de aard en omvang van de activiteiten en bedraagt nooit meer dan 40% van de subsidiabele kosten.

Wie kan subsidie aanvragen?

Verenigingen, stichtingen, coöperaties, Staatsbosbeheer en groepen van vijf natuurlijke personen. Groepen van ten minste vijf natuurlijke personen kunnen in het kader van Iepen Mienskipsfûns enkel een subsidieaanvraag indienen die betrekking heeft op kleine initiatieven en nieuwe evenementen. Het is belangrijk dat uw idee een bijdrage levert aan de leefbaarheid in uw regio. Er moet draagvlak zijn voor het project. 

De aanvragen worden beoordeeld op basis van inhoud, te weten:

  • de mate waarin er draagvlak voor de activiteit bestaat in het betrokken gebied (draagvlak);
  • de mate waarin de activiteit leidt tot een voortdurende situatie of een voortdurende activiteit (continuïteit);
  • de mate waarin de activiteit samenwerking bewerkstelligt in de uitvoering van het project (samenwerking);
  • de mate waarin de activiteit een positieve bijdrage levert aan kansen voor mensen die een minder kansrijke positie in de samenleving hebben (empowerment);
  • de mate waarin de activiteit een positieve bijdrage levert aan natuur en milieu (ecology);
  • de mate waarin de activiteit vernieuwend is voor het gebied waarop de activiteit betrekking heeft (uniciteit).


Groningen stimuleert innovatief en duurzaam mkb | PGHM