Bureau voor subsidie- en fondsenwerving

SLIM: leren en ontwikkelen in het mkb

In 2020 is ruim 48 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het stimuleren van leren en ontwikkelen in het midden – en kleinbedrijf. In het mkb is het minder gebruikelijk dat medewerkers hun kennis en vaardigheden up to date houden tijdens hun werkende leven. Werkgevers hebben daar vaak minder kennis van of tijd en geld voor dan in grotere bedrijven. Ook in de landbouw, de horeca en de recreatiesector is het lastig om een leerrijke werkomgeving te ontwikkelen, omdat er veel seizoensarbeid is. De Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het mkb draagt hieraan bij. Individuele mkb’ers kunnen alleen nog in september van dit jaar aanvragen indienen. Het budget is ca. € 15 miljoen euro. Voor MKB-samenwerkingsverbanden geldt een openstelling in juni en juli en is hetzelfde budget beschikbaar. 


De subsidieregeling staat open voor drie groepen aanvragers:

 • individuele mkb-ondernemingen, ook kunst en cultuur;
 • samenwerkingsverbanden in het mkb en daarnaast;
 • de grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie.

De regeling is gericht op de volgende activiteiten:

 1. de doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;
 2. het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming, of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkb-ondernemingen;
 3. het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk; 
 4. het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

De subsidiabele kosten zijn brutoloonkosten en/of  externe kosten. De subsidie voor mkb bedraagt voor een kleine onderneming: 80% van de subsidiabele kosten en voor een middelgrote onderneming: 60% van de subsidiabele kosten. De minimale subsidie bedraagt € 5.000 en maximaal € 25.000. Voor samenwerkingsverbanden is dat maximaal € 500.000, waarbij geen enkele partij van het samenwerkingsverband aanspraak kan maken op € 200.000 of meer.  Het subsidiepercentage bedraagt hier 60%. Voor de praktijkleerplaatsen (zie activiteiten) geldt: De subsidiabele vergoeding wordt verleend naar rato van het aantal weken dat de leerling, deelnemer of student bij de beroepspraktijkvorming aanwezig is geweest, met een maximum van 40 weken en € 2.700 per jaar. 

Belangrijkste voorwaarden:

 • Projecten voor het mkb dienen binnen  12 maanden te zijn afgerond, voor samenwerkingsverbanden geldt een termijn van 24 maanden. 
 • Samenwerkingsverbanden kunnen na het eerste jaar een voorschot aanvragen van 80% van de gemaakte kosten.
 • Nadat de aanvraag volledig is bevonden zal deze inhoudelijk worden getoetst. Op een subsidieaanvraag wordt binnen 18 weken beslist. 
 • Bij overschrijding van het subsidieplafond wordt na afloop van het aanvraagtijdvak door middel van loting de volgorde vastgesteld waarin de ontvangen subsidieaanvragen worden afgehandeld.

people