Bureau voor subsidie- en fondsenwerving

MKB-Voucher Fryslân

Met de regeling wordt beoogd het kennisniveau op het gebied van bedrijfsontwikkeling, innovatie en strategisch HR van het mkb in de provincie Fryslân te stimuleren waardoor op de korte en lange termijn een bijdrage wordt geleverd aan de versterking van de economische structuur binnen de provincie Fryslân. Hiermee beoogt de provincie een impuls te geven aan diverse actuele ondernemersthema’s die bijvoorbeeld verband houden met vergroting van de circulaire economie, verbetering van de vitaliteit van medewerkers, inspelen op de krapte op de arbeidsmarkt of het digitaliseren van de organisatie. De regeling is gericht op de volgende activiteiten:


 1. Bedrijfsontwikkeling: het opstellen van een financieringsplan, procesoptimalisatieplan of bedrijfsplan. Met een bedrijfsplan, ook wel ondernemingsplan of businessplan genoemd, wordt de haalbaarheid van de plannen van de onderneming in kaart gebracht. Het ondernemingsplan is een essentiële routekaart voor succes en beschrijft de route die de onderneming wil nemen om de visie te realiseren, bijvoorbeeld een marktanalyse of marketingplan. Het financieel plan is een hulpmiddel om te bepalen of uw bedrijfsplan financieel haalbaar is en laat de financiële haalbaarheid zien voor de onderneming inzake de te realiseren visie. De plannen kijken in de regel 3 tot 5 jaar vooruit. Onder procesoptimalisatie wordt alles verstaan wat nodig is om processen/werkwijze van de organisatie efficiënter te laten werken, te verbeteren. Door processen/werkwijze zoveel mogelijk te optimaliseren, te verbeteren kan een financieel voordeel worden behaald en daarmee een concurrentievoordeel.
 2. Innovatie-advies: het inwinnen van advies ten behoeve van voor de onderneming nieuwe kennis met betrekking tot nieuwe producten, productieprocessen of diensten, of de vernieuwing daarvan. Waaronder bijvoorbeeld het in kaart brengen van de technische en/of economische haalbaarheid van een voorgenomen ontwikkeling van een product, dienst of proces; of advies inzake de certificering van een nieuw product, dienst of proces. Binnen dit onderdeel valt ook het testen van een nieuw of verbeterd product, dienst of proces inclusief een advies met aanbevelingen. 
 3. Het opstellen van een strategisch HR beleidsplan ; Het HR beleidsplan is toegespitst op de strategische ontwikkelingen binnen het bedrijf, die gericht zijn op de lange termijn. 
 4. Deskundigheidsbevordering bij medewerkers met HR taken en/of medewerkers die HR taken gaan uitvoeren, niet zijnde professionele HR functionarissen. Dat kan bijvoorbeeld door deelname van medewerkers aan een (incompany) opleiding, training, seminar of cursus. In geval van deelname door meer medewerkers kunnen de totale kosten van de deelname subsidiabel worden gesteld.
 5. Deelname aan een minimaster ondernemersontwikkeling waarin het onderwerp HR onderdeel uitmaakt van het programma of de opleiding. Gedurende het programma of de opleiding krijgen deelnemende mkb-ondernemers handvatten aangereikt die essentieel zijn voor het succesvol uitvoeren van hun ondernemingsactiviteiten. 
  1. Omscholing of bijscholing van medewerkers,  die gericht is op het versterken of vergroten van de inzetbaarheid van deze medewerkers binnen de organisatie van de aanvrager. Daarbij worden nieuwe vaardigheden en taken aangeleerd die ingezet kunnen worden binnen de huidige functie of binnen een andere functie.
  Voor wie?

  Subsidie wordt verstrekt aan een mkb-onderneming die op het moment van aanvragen een vestiging heeft in de provincie Fryslân en daar ondernemingsactiviteiten uitvoert.

  Voorwaarden

  De subsidiabele kosten betreffen het inschakelen van externe deskundige. Deze kan op grond van zijn opleiding en ervaring het project uitvoeren. Het bedrag aan subsidiabele kosten per project bedraagt minimaal € 500,00 en maximaal € 5.000,00. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten. Binnen drie weken na de verleningsbeschikking wordt de subsidie voor 100% bevoorschot. De projectduur is maximaal zes maanden.

  Aanvragen kunnen tot en met 31 december 2021 worden ingediend.

  export