Bureau voor subsidie- en fondsenwerving

MDIEU 2024

Met de MDIEU regeling ondersteunt de overheid bedrijven en sectoren die investeren in duurzame inzetbaarheid. Projecten richten zich op het gemotiveerd, gezond en productief houden van werkenden. En hen daarmee in staat te stellen deel te blijven nemen aan het arbeidsproces tot  aan het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Na afloop van de regeling zou duurzame inzetbaarheid een belangrijk en vanzelfsprekend onderdeel moeten zijn van de bedrijfscultuur.

De regeling biedt ook subsidie voor uitkeringen van werkgevers aan werknemers die het niet volhouden tot de AOW-leeftijd en eerder willen stoppen, bijvoorbeeld vanwege de zwaarte van het werk. Alleen aanvragen voor dit onderdeel is niet mogelijk. Voorwaarde is wel dat dan ook tegelijk wordt geïnvesteerd in duurzame inzetbaarheid. 

Openstelling

In 2024 kunnen bedrijven alleen nog van 2 t/m 27 september subsidie aanvragen. Het budget is € 100 miljoen. Let wel: in april was dit budget ook beschikbaar, echter na twee dagen maakte het Agentschap UVB al bekend dat het budget tweemaal overvraagd was. Het is dus zaak er tijdig bij te zijn.

Thema's

Het activiteitenplan heeft betrekking op een of meer van de onderstaande thema’s:

 1. het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken;
 2. het bevorderen van goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap;
 3. het stimuleren van een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit van werkenden;
 4. het bevorderen van bewustwording en van de eigen regie van werkenden op hun loopbaan;
 5. het treffen van maatwerkafspraken rondom eerder uittreden. (alleen i.c.m. één van bovenstaande thema's)

Subsidie aanvragen

Als onderdeel van de aanvraag moet eerst een bedrijfsanalyse worden uitgevoerd. Deze bedrijfsanalyse is de basis voor een activiteitenplan. Een bedrijfsanalyse beschrijft onder andere de knelpunten rondom duurzame inzetbaarheid en – indien aan de orde – het eerder stoppen met werken. Ook geeft een bedrijfsanalyse antwoord op de vraag wat er gedaan kan worden om in deze problematiek verandering aan te brengen.

De basis van de subsidieaanvraag is een activiteitenplan. Een activiteitenplan is een beschrijving van alle activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, voorzien van een (financiële) onderbouwing. De plannen in het activiteitenplan moeten gebaseerd zijn op de uitkomsten van de bedrijfsanalyse. De activiteiten bieden een oplossing voor de beschreven knelpunten.

Naast de bedrijfsanalyse en het activiteitenplan moet een gedetailleerde begroting worden aangeleverd die aansluit bij de begroting. Subsidiabele kosten zijn eigen uren en externe adviseurs. In bepaalde gevallen geldt dit ook voor producten en diensten.

Voorbeelden van subsidiabele activiteiten zijn:

 • Het bevorderen van een cultuur waar veilig gewerkt wordt en kan worden. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen en opzetten van een in-company training m.b.t. arbeidsveiligheid, ergonomie, werken met gevaarlijke stoffen, etc.
 • Preventieve aanpak gericht op het voorkomen van: voortijdig uitvallen van werkenden uit het arbeidsproces, verlies van vitaliteit en productiviteit of een arbeid gerelateerde ziekte.
 • Programma's voor leiderschapsontwikkeling voor huidige en toekomstige leiders, bijvoorbeeld door het uitvoeren van surveys, assesments en coachingstrajecten, etc.
 • Programma's voor talentontwikkeling van werkenden faciliteren, gericht op vaardigheden op de werkplek versterken, verbreden of verdiepen, bijvoorbeeld via taakroulatie, functieverbreding en werkplekleren. Werkenden begeleiden en inspireren bij arbeidsmobiliteit.
 • Ontwikkelen en opzetten van digitale onboarding en/of het inrichten van een eigen expertisecentrum.
 • Programma ontwikkelen voor de inzet van leerambassadeurs, leermeesters en mentorschap.
 • De kennis bij werkenden over loopbaan- en ontwikkelmogelijkheden en de arbeidsmarkt versterken. Inzicht in de eigen financiële mogelijkheden vergroten om keuzes, zoals eerdere overgang van werkend naar het gepensioneerde leven beter in beeld te brengen.
 • Activerende communicatiecampagne: samen werken aan duurzame inzetbaarheid.

Hoogte subsidie

Het minimaal aan te vragen subsidiebedrag is 75.000 euro. Dit is inclusief  5.000 euro voor de bedrijfsanalyse en te verwachten accountantskosten. Daarboven wordt een overhead gegeven van 15% voor projectmanagement en -administratie. 

Dit is 50% subsidie voor duurzame inzetbaarheid en 25% subsidie voor eerder stoppen met werken. Dit betekent dat een project minimaal € 150.000 moet zijn. Het project moet uiterlijk 31 december 2025 zijn afgerond.

Het voorschot is standaard 20% van het subsidiebedrag. Na het eerste projectjaar wordt een voortgangsverslag ingeleverd, dan is een tweede voorschot mogelijk op basis van uitgaven en verplichtingen. De voorschotten mogen samen niet meer dan 80% van de subsidiebedragen.

Budget

Voor de aanvraagperiode in september is € 100 miljoen beschikbaar.


export