Bureau voor subsidie- en fondsenwerving

MDIEU

Met de maatwerkregeling MDIEU vult het kabinet een van de afspraken in uit het Pensioenakkoord (2019) met de sociale partners, namelijk dat zoveel mogelijk mensen straks gezond werkend hun pensioen kunnen bereiken door te investeren in duurzame inzetbaarheid. 

Deze slag moet plaatsvinden op de werkvloer en in de bedrijfscultuur zelf. 

Met de MDIEU regeling ondersteunt het kabinet sectoren die investeren in duurzame inzetbaarheid. Zij kunnen daarvoor subsidie krijgen. De regeling biedt ook subsidie voor uitkeringen van werkgevers aan werknemers die het niet volhouden tot de AOW-leeftijd en eerder willen stoppen, bijvoorbeeld vanwege de zwaarte van het werk. Voorwaarde is wel dat deze werkgevers tegelijk óók investeren in duurzame inzetbaarheid. Na afloop van de regeling zou duurzame inzetbaarheid een belangrijk en vanzelfsprekend onderdeel moeten zijn van de manier waarop Nederland werkt.

De regeling was tot nu toe alleen open voor samenwerkingsverbanden voor sectoranalyses en activiteitenplannen. Er wordt naar verwachting na de zomer een tender opengesteld voor het opstellen van activiteitenplannen van individuele bedrijven. Voor de zomer zal er meer informatie beschikbaar zijn over de uitwerking van dit extra aanvraagtijdvak. 

Een subsidiabele activiteit heeft betrekking op een of meer van de onderstaande thema’s, met dien verstande dat een project niet enkel betrekking heeft op het thema, bedoeld onder het laatste aandachtspunt: 

  • het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken;
  • het bevorderen van goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap;
  • het stimuleren van een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit van werkenden;
  • het bevorderen van bewustwording en van de eigen regie van werkenden op hun loopbaan;
  • het treffen van maatwerkafspraken rondom eerder uittreden.


export