Bureau voor subsidie- en fondsenwerving

Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)


Wilt u als mkb-ondernemer zelf of samen met anderen aan de slag met innovatieprojecten? Dan is de MIT-regeling mogelijk iets voor u. In 2024 worden de volgende openstelling verwacht Er zijn een aantal mogelijkheden, namelijk een haalbaarheidsproject of een R&D samenwerkingsproject.

Haalbaarheidsprojecten

Een haalbaarheidsproject brengt de technische en economische risico's in kaart van een voorgenomen innovatieproject. Mogelijke ontwikkelproblemen kunnen daarmee in kaart worden gebracht. Een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie, eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling (advies m.b.t. oplossingsrichtingen, engineering en prototyping) en is gericht op het verkrijgen van kennis gericht op de ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen of diensten. Een haalbaarheidsstudie omvat bijvoorbeeld literatuuronderzoek, octrooionderzoek, inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners, marktverkenning en concurrentieanalyse.  

De afhandeling gebeurt in volgorde van binnenkomst. Goed om te weten: in de vorige tenders kwamen op de eerste dag van de MIT-regeling al zoveel aanvragen voor haalbaarheidsprojecten binnen dat het beschikbare budget ruimschoots werd overschreden. Het is dus zaak om er direct bij de openstelling bij te zijn en bijtijds te starten met de voorbereidingen. De regeling voor 2024 is nog niet definitief vastgesteld, berichtgeving daaromtrent volgt nog. Om een beeld te geven: In 2023 bedroeg de subsidie 40% van de subsidiabele kosten en was maximaal € 20.000. Openstelling wordt medio april verwacht.

R&D-samenwerking

Een MIT-R&D-samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, voor gezamenlijke rekening en risico uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 mkb-ondernemers. Waarbij 1 van de ondernemers optreedt als penvoerder. Het is een tender, d.w.z. dat de aanvragen na sluiting van de openstelling worden beoordeeld op inhoud en op die wijze worden gerankd.

In 2023 waren de volgende voorwaarden van toepassing en zijn indicatief voor 2024:
  • De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten.
  • Afhankelijk van de grootte bedroeg de subsidie minimaal € 50.000 en maximaal € 350.000 per innovatieproject,
  • De deelnemers aan het MIT-R&D-samenwerkingsverband vormen een evenwichtig samenwerkingsverband.
  • De looptijd van een MIT-R&D samenwerkingsproject bedraagt maximaal 2 jaar.
De definitieve regeling en openstelling volgt nog. 


VIA2019 ondersteunt innovatieve projecten in het Noorden | PGHM