Bureau voor subsidie- en fondsenwerving

Update regels voor bestuurders van vereniging en stichting

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen


Per 1 juli 2021 geldt het wetsvoorstel ‘Wet bestuur en toezicht rechtspersonen’ (Wbtr) niet enkel voor bestuur en toezicht bij een NV of een BV, maar ook voor verenigingen en stichtingen. Wat gaat er voor u gelden?

Met het wetsvoorstel wordt bereikt dat voor bestuur en toezicht bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen (hierna: vereniging c.s.), wordt aangesloten bij de bestaande regelgeving voor een NV en een BV. Het maakt daarbij niet uit of de vereniging c.s. al dan niet aan de vennootschapsbelasting is onderworpen. Alle verenigingen c.s. vallen dan onder deze wetgeving.

Wat gaat er veranderen?

Bestaat er bij de besluitvorming binnen het bestuur een tegenstrijdig belang, dan is nu wettelijk bepaald dat de ledenvergadering in dat geval een persoon kan aanwijzen om de vereniging te vertegenwoordigen. Tevens mag de betreffende bestuurder in deze situatie niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over dat specifieke onderwerp. Dit geldt niet in situaties dat een bestuurslid een aantal stemmen mag uitbrengen.

Wat statutaire aanpassing behoeft, is de beslissingsbevoegdheid in het geval van ontstentenis of afwezigheid van alle bestuurders. Dat ziet dus niet alleen op de situatie dat het hele bestuur aftreedt, geschorst wordt of ontslagen wordt, maar ook indien alle bestuursleden vanwege bijv. ziekte afwezig zijn.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Wat voorts een punt van aandacht is, betreft de uitbreiding van de bestuurdersaansprakelijkheid. Per 1 juli 2021 geldt voor alle verenigingen c.s. dat het bestuur ook bij faillissement aansprakelijk kan worden gesteld voor de veroorzaakte schade indien het bestuur (of de individuele bestuurder) zijn taak ernstig heeft verzuimd. Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is dan ook zeker aan te bevelen.

Kortom genoeg zaken om u als bestuur eens goed in te verdiepen.


Drie succesvolle financieringsregelingen | PGHM